Budapest Innovation Festival

BUDAPEST INNOVATION FESTIVAL

INNOVATE. LEARN. ELEVATE.

The Hungarian Innovation Agency presents a unique international event to the domestic and international innovation community. The annual Budapest Innovation Festival aims to foster dialogue and collaboration among those interested in innovation. Within the framework of this professional festival, we aim to showcase the diverse elements of innovation on a single platform, whether it concerns the market environment, regulatory processes, financing, mentoring, education, technology, or value creation.

We believe that the innovation ecosystem is composed of interacting building blocks, and success comes from leveraging the synergies that emerge among them! The concept of the Budapest Innovation Festival is the innovation of cooperation itself.

What are our key areas of focus?

Finance

Resources for supporting innovation – Operational yet creative solutions

Education

Public education in the service of innovation – International examples – Innovative knowledge – Renewable labor market

Collaboration

Circular economy – Successful mentoring programs – Supportive regulatory environment – Sustainability

Data – Impact

Data management in the innovation ecosystem – Hungarian Startup University Program

Innovation Culture

Successful corporate, government, and non-profit innovation communication – Science communication

Success Stories

Innovative collaborations – Unique value creation

For whom we recommend the festival
 • Startups
 • Small and medium-sized enterprises
 • Large corporations
 • Mentors and investors
 • Research centers and universities
 • Domestic and international actors
 

Our goal is to create an inspiring innovation culture that guides participants from ideas to implementation. Our landmark event is open to the entire domestic and international innovation community, from startups to large corporations, from mentors to researchers.

Expected programs:

Presentations and panel discussions: Inspiring domestic and international speakers.

Organized networking: Beneficial collaborations – joint solutions.

Numerous interactive programs related to innovation.

The Hungarian Innovation Agency’s long-term vision is for the Budapest Innovation Festival’s annual event to become increasingly popular, both domestically and internationally. We believe that the future of innovative developments depends on new ideas, open and proactive dialogue, and a wide spectrum of collaborations!

INNOVATE. LEARN. ELEVATE.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség egyedülálló nemzetközi eseménnyel lép a hazai és nemzetközi innovációs közösség elé. Az éveként megrendezésre kerülő Budapest Innovation Festival célja, hogy párbeszédre és együttműködésre ösztönözze az innovációban érdekelt feleket. A szakmai fesztivál keretein belül az innováció sokszínű alkotóelemeleit kívánjuk egy platformon megjelentetni – legyen szó piaci környezetről, szabályozási folyamatokról, finanszírozásról, mentorálásról, oktatásról, technológiáról, vagy éppen értékteremtésről.

Hisszük, hogy az innovációs ökoszisztéma egymással kölcsönhatásban álló építőkockákból tevődik össze, s a közöttük kialakuló szinergiák kihasználásától lesz sikeres!

A Budapest Innovation Festival koncepciója maga a kooperációk innovációja.

Kiemelt területeink:

Pénzügyek

Források az innováció támogatására – Működő, mégis kreatív megoldások

Edukáció

Közoktatás az innováció szolgálatában – Nemzetközi példák – Innovatív tudás – Megújuló munkaerőpiac

Együttműködés

Körforgásos gazdaság – Sikeres mentorprogramok – Támogató szabályozási környezet – Fenntarthatóság

Data Impact

Adatgazdálkodás az innovációs ökoszisztémában Hungarian Startup University Program

Innovációs Kultúra

Sikeres vállalati, állami és non-profit innovációs kommunikáció – Tudománykommunikáció

Sikertörténetek

Innovatív együttműködések – Egyedülálló értékteremtés

Kiknek ajánljuk?
 • Startupok
 • Kis- és középvállalkozások
 • Nagyvállalatok
 • Mentorok és befektetők
 • Kutatóközpontok és egyetemek
 • Hazai és nemzetközi szereplők

 

Célunk egy inspiráló innovációs kultúrtér megteremtése, mely az ötletektől a megvalósításig kíséri a résztvevőket. Mérföldkőnek számító eseményünk nyitva áll a teljes hazai és nemzetközi innovációs közösség előtt; a startupoktól a nagyvállalatokig, mentoroktól a kutatókig.

Várható programok

Előadások és panelbeszélgetések: Inspiráló hazai és nemzetközi előadók.

Szervezett networking: Előnyös együttműködések – közös megoldások.

Számtalan innovációval kapcsolatos interaktív program

A Nemzeti Innovációs Ügynökség távolabbi víziója az, hogy a Budapest Innovation Festival évenként megrendezésre kerülő eseménye egyre szélesebb körben váljon népszerűvé, mind a hazai, mind a nemzetközi környezetben.

Hisszük, hogy az innovatív fejlesztések jövője az új ötleteken, a nyílt és proaktív párbeszéden, továbbá a széles spektrumú együttműködéseken múlik!